การกำกับดูแลที่ WÖRWAG Pharma

[Translate to Thai:] Compliance

การกำกับดูแลที่ WÖRWAG Pharma หมายถึงการปฏิบัติให้เป็นไปตามกฎทั้งภายนอกและภายในของบริษัท กฎเหล่านี้อาจถูกกำหนดจากภายนอก เช่น กฎหมาย ข้อบังคับ หรือข้อกำหนดของประเทศนั้นๆ ภายในในรูปแบบของกระบวนการและการควบคุมการดำเนินการอย่างมีความรับผิดชอบถูกต้องตามหลักจริยธรรมและถูกต้องตามกฎหมาย สิ่งเหล่านี้ถือเป็นพื้นฐานสำหรับความสำเร็จของWÖRWAG Pharma เช่นเดียวกับการควมคุมและรักษาคุณภาพของผลิตภัณฑ์ของเรา

Code of Conduct เป็นแนวทางปฏิบัติที่สำคัญของเรา ซึ่งเป็นสิ่งที่พนักงานทุกคนของ WÖRWAG Pharma จำเป็นต้องพึงระลึกถึงและปฏิบัติตามเพื่อหลีกเลี่ยงความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้น และตรงกับข้อบัญญัติทางทางกฎหมาย

Jörg Thomas Bacherer (ผู้อำนวยการฝ่ายทรัพยากรบุคคลและบริการธุรกิจ) เป็นผู้ดำรงตำแหน่ง group compliance officer ของบริษัทWÖRWAG Pharma ซึ่งทำหน้าที่ในการกำกับและควบคุมดูแลขอกำหนดดังกล่าว

เพื่อตรวจจับความเสี่ยงด้านการปฏิบัติตามกฎระเบียบและพฤติกรรมที่อาจผิดกฎหมายโดยเร็วที่สุด WÖRWAG Pharma ขอแนะนำให้พนักงานและคู่ค้าทางธุรกิจรายงานการละเมิดการปฏิบัติตามด้วยความมั่นใจได้ที่

compliance@woerwagpharma.com

ข้อมูลที่ท่านรายงานจะถูกส่งตรงไปยัง Group Compliance Officer ซึ่งข้อมูลดังกล่าวจะเป็นไม่ระบุตัวตนของผู้รายงาน

[Translate to Thai:]