Management

[Translate to Thai:] woerwagpharma-management-dr-markus-wörwag

ดอกเตอร์มาร์คุส เวอร์วาก

กรรมการผู้จัดการ

เภสัชกรหนุ่มไฟแรง หลังจากได้รับปริญญาเอกสาขาเภสัชศาสตร์จากมหาวิทยาลัยไฟรบูร์ก ดร.มาร์คุส เวอร์วาก ก็ได้เข้ามาทำงานในฐานะหัวหน้าแผนกวิจัยและพัฒนาที่WÖRWAG Pharma และต่อมาในเดือนมกราคมปี 2001 เขาได้เข้ามาเป็นส่วนหนึ่งของคณะผู้บริหารบริษัท ซึ่งทำหน้าที่เป็นประธานคณะกรรมการ WÖRWAG Pharma

[Translate to Thai:] woerwagpharma-management-monika-wörwag

โมนิกา เวอร์วาก

ผู้จัดการ

นักเศรษฐศาสตร์บัณฑิตสาวผู้นี้ได้ศึกษาที่เมืองชตุตการ์ทและปารีส เธอมีผลงานทำงานเป็นที่ปรึกษาด้านเภสัชกรรม ผู้จัดการผลิตภัณฑ์ และที่ปรึกษาอิสระด้านการตลาด ก่อนที่จะมารับตำแหน่งผู้จัดการบริษัท WÖRWAG Pharma ในเดือนสิงหาคมปี 2001

แกราร์ด เมเยอร์

ผู้จัดการ

นักเศษฐศาสตร์บัณฑิตท่านนี้เคยดำรงตำแหน่ง CFO ยาวนาน 17 ปี ให้กับกลุ่มเทคโนโลยีทางการแพทย์ระหว่างประเทศที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ในฐานะผู้อำนวยการฝ่ายการค้า แกราร์ด เมเยอร์ เป็นผู้รับผิดชอบด้านการเงิน รวมไปถึงฝ่ายทรัพยากรบุคคล เทคโนโลยีสารสนเทศ ซัพพลายเชน(ห่วงโซ่อุปทาน) และการพัฒนาธุรกิจ